ENERGETICKÉ ÚSPORY

Pomůžeme Vám najít energeticky úsporná opatření, která povedou k šetření vašich provozních nákladů na teplo, elektřinu i chlad.

Na klíč Vám vytvoříme návrh opatření včetně vysvětlení jejich předností, přehledného plánu návratnosti a doporučení nejvhodnější dotace, aby vaše energetické úspory byly co nejefektivnější.

Zpracujeme pro Vás energetický posudek, energetický audit a PENB, vyprojektujeme Vám fotovoltaickou elektrárnu s/bez akumulací do bateriového systému, inteligentní řídicí systém s energetickým managementem, kogenerační jednotku, rekuperaci, zateplení, osvětlení, kondenzační kotle a třeba i vše dohromady pro všechny stupně projektové dokumentace s vidinou co nejvyšší energetické úspory pro Vás.

KOMU UMÍME POMOCI NALEZNOUT ENERGETICKÉ ÚSPORY?

 • Soukromý sektor – mikro, malé, střední i velké podniky.
 • Zemědělská družstva.
 • Obce a města.
 • Nemocnice, školy a jiné veřejné instituce.
 • Bytové domy.
 • Rodinné domy.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Zajišťujeme komplexní projekční činnost našimi autorizovanými osobami (ČKAIT) a autorizovanými energetickými specialisty (AES) doplněnou o péči o klienty ve formě profesionálního inženýringu. Na základě plné moci váš projekt vykomunikujeme se všemi orgány a účastníky řízení.

Nabízíme zpracování různých stupňů projektové dokumentace od studie proveditelnosti, dokumentace pro stavební či společné povolení včetně souhrnného kumulativního rozpočtu, dokumentace pro provádění stavby s položkovým rozpočtem až po dokumentaci pro výběr zhotovitele, sloužící jako podklad pro výběrové řízení.

JAKO JEDNA Z MÁLA FIREM VÁS PROVÁZÍME CELÝM PROJEKTEM:

 • Vymyslíme energetický návrh.
 • Doporučíme a získáme pro Vás dotaci.
 • Vyprojektujeme projektovou dokumentaci všech stupňů.
 • Vypočítáme energetický posudek, PENB či audit.
 • Zajistíme inženýring přes stavební či územní povolení a kolaudaci.
 • Pomůžeme Vám s výběrovým řízení zhotovitele.
 • Pohlídáme zdárné provedení jako technický dozor.

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Umíme Vám pomoci se získáním dotace z programů OPPIK, OPŽP i NZÚ pro realizaci Vašich investičních či výzkumných aktivit v oboru energetiky. Sledujeme aktuální výzvy na využití obnovitelných zdrojů, úspory energií, inovace výroby, aplikace a úspory emisí.

Zpracujeme a vyřídíme pro Vás kompletní žádost o dotaci včetně vypracování studií, posudků a veškeré projektové dokumentace IN HOUSE.

Naši výhodu je náš tým autorizovaných techniků (ČKAIT), energetických specialistů (AES) a dotačního poradce s mnohaletou zkušeností, kteří společně připraví kompletní administrativní, technickou i ekonomickou dokumentaci pro podání a vyřízení žádosti.

CO PRO VÁS ZAJISTÍME?

 • Identifikujeme skutečná energetická opatření.
 • Vybereme nejvhodnější dotační program.
 • Zpracujeme dotační žádost od A po Z.
 • Připravíme studii proveditelnosti, energetické posudky, PENB a další nutné přílohy.
 • Vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci různých stupňů včetně rozpočtů.
 • Vyřídíme stavební, uzemní či společné povolení včetně i kolaudačního řízení.
 • Pomůžeme Vám s přípravou výběrového řízení.
 • Zpracujeme pravidelný monitoring po dobu udržitelnosti.
 • Pomůžeme Vám při případných kontrolách.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Pomůžeme Vám implementovat komplexní řídicí systém s energetickým managementem podle ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií.

Zavedení energetického managementu je jednoduchým a investičně nenáročným krokem, kterým prokazatelně dosáhnete efektivního snížení spotřeb všech energií, provozních nákladů, usnadníte si organizaci práce a přispějete ke kvalitě životního prostředí.

Komplexní řídicí systém s energetickým managmentem představuje softwarovou vizualizační platformu, která zobrazuje aktuální spotřebu a výrobu energií, ukládá data do historie, vykresluje grafy, umožňuje nastavovat parametry a zadávat data, automaticky upozorňuje na odchylky na email nebo SMS vše dle požadavků zákona č. 406/200 Sb., zákon o hospodaření s energií.

VÝHODY ZAVEDENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU?

 • Stabilní úspora spotřeb a provozních nákladů.
 • Online monitoring vašeho energetického hospodářství.
 • Získáte přehled o účinnosti realizovaných opatření.
 • Souhrnné grafické rozhraní s přehledným grafickým vykreslením.
 • Jednoduché ovládání.
 • Soulad se zákonem č. 406/2000 Sb. pro získání dotačních titulů.

ENERGETICKÝ POSUDEK

Zpracujeme Vám energetický posudek podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. pro získání dotační podpory ze státních či evropských finančních prostředků v rámci OP PIK, OPŽP i NZÚ.

Energetické posudky jsou autorizované dokumenty, které hodnotí plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických opatření směřující k úspoře energií v budovách a tvoří povinnou přílohu pro získání dotace v rámci OP PIK, OPŽP a NZÚ.

KDY POTŘEBUJETE ENERGETICKÝ POSUDEK?

 • Při výstavbě nových budov a větší změně dokončené budovy se zdrojem vyšším než 200 kW.
 • Při posouzení proveditelnosti u výroby elektřiny s výkonem nad 5 MW.
 • Při posouzení proveditelnosti u dodávek tepla s elektrickým výkonem nad 10 MW.
 • Při realizaci projektů na snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění, využití obnovitelných/druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla.
 • Pro projekty financované z programů podpory ze státních či evropských prostředků a prostředků z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

ENERGETICKÝ AUDIT

Náš certifikovaný energetický specialista Vám vypracuje energetický audit plně v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu. Energetické audity musí být pravidelně zpracovávány dle zákona nejméně jednou za 4 roky.  

Pomůžeme Vám posoudit vaše stávající energetické hospodářství a navrhnout vhodná energeticky úsporná opatření, která povedou k maximálnímu zlepšení stavu a zároveň k minimalizaci energetické náročnosti hospodářství při optimálním vynaložení investic a provozních nákladů.

KDO MUSÍ MÍT ENERGETICKÝ AUDIT?

 • Fyzické a právnické osoby s celkovou roční spotřebou energie 35 000 GJ.
 • Organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie 1 500 GJ.
 • Budovy a areály samostatně zásobované energií s celkovou roční spotřebou 700 GJ.
 • Všichni podnikatele, kteří nespadají do kategorie malých a středních podniků.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Vytvoříme Vám průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který slouží k zhodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, jehož povinnost splnění požadavků je stanovena zákonem č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií.PENB

PENB slouží k jednoduchému a přehlednému zhodnocení vaší budovy z hlediska energetické náročnosti budov všech energetických systémů na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, osvětlení, využívání obnovitelných zdrojů energie a mnoho dalších. Jinými slovy budete znát náklady na provoz, díky odhadu množství spotřebované energie pro zajištění standardního provozu budovy.

KDY POTŘEBUJETE MÍT ZPRACOVANÝ PENB?

 • Pro stavbu nové budovy nebo větší změny současných budov, na které podáváte žádost o stavební povolení.
 • Pro prodej budovy nebo ucelené části budovy.
 • Pro pronájem budovy a od 1.1.2016 i pro pronájem pouze ucelené části budovy.
 • Pro všechny objekty ve vlastnictví orgánů veřejné moci – obecní úřady, nemocnice, školy, …
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. července 2013,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 mod 1. července 2015.
 • Pro užívané bytové domy nebo administrativní objekty:
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019.

INŽENÝRING NEBOLI INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Kompletní inženýrská činnost ve výstavbě představuje souhrn činností, které jménem investora či stavebníka provádíme za účelem přípravy a realizace především energetických staveb jako jsou fotovoltaické elektrárny s akumulací.

Pomůžeme Vám s realizací vašeho projektu od A po Z.  Ověříme proveditelnost vašeho záměru na základě plné moci zajistíme všechna vyjádření či stanovisek pro získání stavebního povolení, v pozici autorského dozoru se budeme podílet ve výběrovém řízení na výběr vhodného zhotovitele, budeme stát po vašem boku v roli Technického dozoru při realizaci stavby a v neposlední řadě celý projekt správně zkolaudujeme.

UMÍME VÁM POMOCI S INŽENÝRSKOU ČINNOSTÍ:

Inženýrská činnost ve výstavbě spojená s ověřením proveditelnosti záměrů:

 • Provedeme komplexní stavebně technický a inženýrský průzkum, podáme za vás žádost pro připojení výrobny elektřiny do distribuční soustavy na straně NN nebo VN, včetně všech povinných příloh, vypracujeme statické posouzení dotčených objektů či Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) pro vydání závazného stanoviska HZS.

Inženýrská činnost ve výstavbě spojená se zastupováním stavebníka na základě plné moci při územním a stavebním řízení:

 • Vykomunikujeme všechna vyjádření a stanoviska dotčených subjektů v rámci celého průběhu stavebního a územního řízení až po získání stavebního povolení s nabytím právní moci. Nebojíme se komunikovat jak se správci všech sítí, tak s orgány životního prostředí, úřadem civilního letectví, drážním úřadem, ministerstvem obrany či archeologických ústavem.

Inženýrská činnost ve výstavbě ve formě autorského dozoru spojená s výběrem zhotovitele:

 • Provedeme Vás z pozice autorského dozoru celým výběrových řízením. Dohlédneme na kontrolu dodržování všech parametrů projektové dokumentace pro váš projektu, zajistíme veškerou komunikaci se všemi účastníky (interními i externími subjekty) v rámci výběru zhotovitele, můžete počítat s naší účastí ve výběrové komisi a kompletní odbornou komunikací s uchazeči výběrového řízení.

Inženýrská činnost ve výstavbě spojená s technickým dozorem nad realizací stavby:

 • Zajistíme s vybraným zhotovitelem stavby veškerou komunikaci s důrazem na včasné a kvalitní vyhotovení stavby. Pomůžeme Vám s předání a převzetím staveniště i díla, budeme se účastnit všech kontrolních dnů a dohlížet nad celou koordinací realizace stavby. Včas Vás upozorníme na vážné nedostatky stavby včetně kontroly věcné a cenové správnosti podkladů a faktur a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách.

Inženýrská činnost ve výstavbě spojená se zastupováním stavebníka na základě plné moci při kolaudačním řízením:

 • Pomůžeme Vám s koordinací a přípravou pro kolaudační řízení. Podáme žádost o kolaudační řízení včetně nezbytných podkladů dle požadavků dotčeného stavebního úřadu. A pomůžeme Vám s legalizací výrobny elektřiny dle pravidel Právního řádu ČR u dotčených orgánů státní správy (MPO, ERU, OTE), včetně zajištění vydání licence na výrobu elektřiny.

KOGENERACE

Jsme výhradním distributorem italského výrobce kondenzačních mikrokogenerací na území České republiky, Slovenska a Polska. Mikrokogenerační jednotka TOTEM má všestranné využití pro bytové komplexy, průmyslové areály, sportovní a ubytovací zařízení, obchodní centra, municipality a mnoho dalších.

CO JE TO MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKA TOTEM?

Mikrokogenerační jednotka TOTEM funguje na principu kogenerace neboli kombinované výrobě tepla a elektřiny s velmi vysokou účinností využití dodávaného paliva. Zařízení TOTEM se skládá ze spalovacího motoru na zemní plyn, asynchronního generátoru a systému kondenzačního výměníku, díky kterého dosahuje celkové účinnosti vyšší než 107 %.

kogenerace Totem kombinovaná výroba elektřiny a tepla young4energy

Kogenerace TOTEM představuje zdroj KVET neboli kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

CHCETE SI SOUČASNĚ VYRÁBĚT VLASTNÍ ELEKTŘINU A TEPLO?

Zajišťujeme analýzu Vašeho současného stavu, nejvýhodnější návrh řešení včetně i doplnění o jiné technologie, ekonomické hodnocení včetně návratnosti investice, projekci od A po Z, instalaci zařízení a samozřejmě servis kondenzačních mikrokogeneračních jednotek 10, 20 a 25 kWe s extrémně nízkými emisemi.

Stáhnout produktovou brožuru kogenerace TOTEM

Stáhnout technický list kogenerace TOTEM

BIM (Building Information Modeling)

Umíme a vyprojektujeme Vám novostavbu nebo stávající budovy pro rekonstrukci v BIM modelu, díky kterého bude zajištěna maximální kvalita návrhu bez prostorových či koordinačních chyb. Díky 3D modelu BIM si představíte, jak bude budova či opatření reálně vypadat.

CO JE TO BIM?

BIM neboli informační model budov je moderní, inteligentní proces 3D modelace budov za pomocí grafických informací jednotlivých částí či celých budov, které nabízí vhodné řešení pro vytváření či správu budov. 3D modelace není pouze pro projektovou dokumentaci či vizualizaci.

BIM model usnadňuje sdílení dat mezi jednotlivými profesemi jako je architekt, projektant, technik či stavebník po celou dobu životního cyklu stavby. BIM je budoucnost v energetice, kdy například od července 2023 budeme v České republice podávat žádost o stavební povolení vaší FVE v BIM.

JAKÉ JSOU VÝHODY MODELU BIM?

 • Přehledná a jednoduchá 3D vizualizace projektů včetně všech prvků.
 • Možnost sdílení BIM modelu po celou dobu životnosti budov – návrh, výstavba či správa budov.
 • Přesnější odhad nákladů pro konkrétní fáze projektu.
 • Nízké riziko chyb v projektu – šetří čas i náklady.
 • Usnadnění předávání informací mezi všemi účastníky – architekt, projektant, energetický specialista a investor.
 • Úspora času při projektování – jakákoli změna či úprava se v BIM automaticky změní na všech úrovních modelu.
 • Snazší zpracování různých variant modelů.
 • Lepší kontrola pro realizaci stavby a zvýšení kvality.
 • Sdílení modelů pro snazší vytvoření PENB či statický posudek.
 • Podle připravovaných novel stavebního zákona bude BIM povinný v celé ČR.

JAK VYPADÁ MODEL BIM V PRAXI?

3D ANALÝZY

Využíváme nejmodernější technologii pro získávání informací o stavbách – laserový skener Trimble 7X a dron DJi Phantom 4 Pro+. Umíme Vám rychle, přesně a komplexně zaměřit libovolný objekt, zpracovat data a vytvořit kompletní projektovou dokumentaci.

Jsme oficiálními držiteli profesionální pilotní licence na pilotování bezpilotního letadla, díky které Vám s našim dronem DJi Phantom 4 Pro+ vygenerujeme 3D modely, zmapujeme rozsáhlé oblasti či vytvoříme video v rozlišení 4K.

Pomocí laserového skenování Trimble X7 Vám zaměříme exteriér i interiér budov jakýchkoli rozměrů do nejmenšího detailu. Laserový 3D skener vytváří mračna bodů, díky kterému získáte detailní model v aktuálním čase.

CO UMÍME ZPRACOVAT?

 • 3D modely pro projektování a BIM.
 • Pasport objektů.
 • Laserové skenování budov včetně i interiérů.
 • Fotogrammetrie.
 • Výškové inspekce.
 • Mapování.

VĚDA A VÝZKUM

Nejsme obyčejná projekční firma v oblasti energetiky, ale vymýšlíme a vyvíjíme vlastní koncepční řešení pro optimalizaci energetických zdrojů, jejich využitelnost a hledání úspor energií novým způsobem.

Vytváříme a usilujeme o vybudování chytré energetiky, která bude energeticky nenáročná a v plném souladu s přírodou pro budoucí generace. Na projektech spolupracujeme s předními českými vysokými školami včetně Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB).

UNIVERZÁLNÍ ŘÍDICÍ CENTRUM PRO ŘÍZENÍ ENERGIÍ OZE A KVET S AKUMULACÍ

Výzkum a vývoj univerzálního centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí

Tento výzkumný projekt Výzkum a vývoj univerzálního centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE a KVET s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí spolufinancovaný EU, představuje výzkum a vývoj PROTOTYPU a METODICKÉ PŘÍRUČKY „Univerzálního řídicího centra“ pro efektivní provoz výrobních zařízení energií s akumulací ve spojení s inteligentním řízením vybíjení a nabíjení energií, tak aby systém byl snadno implementovatelný do nových i stávajících provozů na nízkém napětí. Projekt je podpořen z programu OP PIK výzvy VII Aplikace – s účinnou spoluprací.

PROTOTYP MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNY S AKUMULACÍ A ŘÍZENÍM

Povinná publicita - Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém

Tento výzkumný projekt představuje mobilní variantu teplárny, která může konkurovat klasickým „kamenným“ malým a středním lokálním teplárnám. Toto zařízení může být využito pro bytové domy, malé sídliště, malé až velké firmy, školy, kulturní zařízení, nemocnice, bazény, obecní a městské úřady a spousty dalších podobných objektů. Projekt vznikl ve spolupráci s ČVUT a ECM System Solutions s.r.o.

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADOVÉ BIOMASY

Povinná publicita - Komplexní návrh produktu modelového energetického hospodářství ve spojení s výrobou biomasy

Tento výzkumný projekt „Komplexní návrh produktu modelového energetického hospodářství ve spojení s výrobou biomasy“, spolufinancovaný EU, představuje vytvoření koncepčního návrhu energetického systému do portfolia žadatele, které bude zahrnovat využití dostupných energeticky využitelných surovin pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z odpadní biomasy, kterou žadatel ve velkém vyprodukovává. Projekt vznikl ve spolupráci s ČVUT.

HLEDÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR V PIVOVARSTVÍ

Povinná publicita_Komplexní návrh úsporných energetických opatření v provozu pivovaru_povinná publicita

Tento výzkumný projekt „Komplexní návrh úsporných energetických opatření v provozu pivovaru“, který je spolufinancován EU, představuje detailní zmapování celého provozu v pivovaru. Po analýze energetických spotřeb v pivovarství jsme dospěli k optimálnímu modelu, který by přinášel maximální a komplexní úsporu energií například modernizací brýdového kondenzátoru, zaizolováním vířivé kádě, výměně starých zdrojů či optimalizaci odparu mladinové pánve a mnoho dalších. Projekt vznikl ve spolupráci s ČVUT.

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU S NEVEŘEJNOU NABÍJECÍ STANICÍ

Tento projekt „Pořízení osobního elektromobilu (BEV) kategorie M1 s kompaktní nabíjecí stanicí“, spolufinancovaný EU, představuje praktickou demonstraci uplatnění inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií při využívání druhotných surovin. Pořízení čistě ekologického osobního elektromobilu s neveřejnou nabíječkou pro nás znamená velkou výhodu v naší podnikatelské činnosti v energetice, kdy našim klientům představuje elektromobilu v praxi. Projekt byl podpořen z programu OP PIK výzvy V. Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

PARTNER PRO MODERNÍ ENERGETIKU

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti moderní energetiky, ekologie a inteligentního hospodaření s energiemi velkým i malým podnikům.

KONTAKTUJTE NÁS