YOUN4ENERGY je ostravská společnost, která poskytuje služby v energetice. Umíme projektové dokumentace, energetický posudek a audit, PENB, inženýring a dotace.
young4energy-energetika

Inženýring

INŽENÝRING NEBOLI INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Kompletní inženýrská činnost ve výstavbě představuje souhrn činností, které jménem investora či stavebníka provádíme za účelem přípravy a realizace především energetických staveb jako jsou fotovoltaické elektrárny s akumulací.

Pomůžeme Vám s realizací vašeho projektu od A po Z.  Ověříme proveditelnost vašeho záměru na základě plné moci zajistíme všechna vyjádření či stanovisek pro získání stavebního povolení, v pozici autorského dozoru se budeme podílet ve výběrovém řízení na výběr vhodného zhotovitele, budeme stát po vašem boku v roli Technického dozoru při realizaci stavby a v neposlední řadě celý projekt správně zkolaudujeme.

UMÍME VÁM POMOCI S INŽENÝRSKOU ČINNOSTÍ:

Inženýrská činnost ve výstavbě spojená s ověřením proveditelnosti záměrů:

  • Provedeme komplexní stavebně technický a inženýrský průzkum, podáme za vás žádost pro připojení výrobny elektřiny do distribuční soustavy na straně NN nebo VN, včetně všech povinných příloh, vypracujeme statické posouzení dotčených objektů či Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) pro vydání závazného stanoviska HZS.

Inženýrská činnost ve výstavbě spojená se zastupováním stavebníka na základě plné moci při územním a stavebním řízení:

  • Vykomunikujeme všechna vyjádření a stanoviska dotčených subjektů v rámci celého průběhu stavebního a územního řízení až po získání stavebního povolení s nabytím právní moci. Nebojíme se komunikovat jak se správci všech sítí, tak s orgány životního prostředí, úřadem civilního letectví, drážním úřadem, ministerstvem obrany či archeologických ústavem.

Inženýrská činnost ve výstavbě ve formě autorského dozoru spojená s výběrem zhotovitele:

  • Provedeme Vás z pozice autorského dozoru celým výběrových řízením. Dohlédneme na kontrolu dodržování všech parametrů projektové dokumentace pro váš projektu, zajistíme veškerou komunikaci se všemi účastníky (interními i externími subjekty) v rámci výběru zhotovitele, můžete počítat s naší účastí ve výběrové komisi a kompletní odbornou komunikací s uchazeči výběrového řízení.

Inženýrská činnost ve výstavbě spojená s technickým dozorem nad realizací stavby:

  • Zajistíme s vybraným zhotovitelem stavby veškerou komunikaci s důrazem na včasné a kvalitní vyhotovení stavby. Pomůžeme Vám s předání a převzetím staveniště i díla, budeme se účastnit všech kontrolních dnů a dohlížet nad celou koordinací realizace stavby. Včas Vás upozorníme na vážné nedostatky stavby včetně kontroly věcné a cenové správnosti podkladů a faktur a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách.

Inženýrská činnost ve výstavbě spojená se zastupováním stavebníka na základě plné moci při kolaudačním řízením:

  • Pomůžeme Vám s koordinací a přípravou pro kolaudační řízení. Podáme žádost o kolaudační řízení včetně nezbytných podkladů dle požadavků dotčeného stavebního úřadu. A pomůžeme Vám s legalizací výrobny elektřiny dle pravidel Právního řádu ČR u dotčených orgánů státní správy (MPO, ERU, OTE), včetně zajištění vydání licence na výrobu elektřiny.

PARTNER PRO MODERNÍ ENERGETIKU

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti moderní energetiky, ekologie a inteligentního hospodaření s energiemi velkým i malým podnikům.